Privacy en gegevensverwerking

Deze communicatie wordt aan u ter beschikking gesteld - ook op grond van art. 13 van de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (“Verordening” of “AVG”) en van het Wetsbesluit. 30/06/2003 zn. 196 (“Privacycode”), en daaropvolgende wijzigingen en aanvullingen – door E-taras di Pizzolitto L. met statutaire zetel in Pulsano (TA), via Cavour n.55, als gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens. Dit beleid heeft tot doel de gebruiker te informeren over de methoden voor de verwerking van persoonlijke gegevens die hem betreffen.

Type gegevens dat wordt verwerkt

De website biedt informatieve en soms interactieve inhoud. Tijdens het surfen op de site kan E-taras daarom op de volgende manieren informatie over de bezoeker verkrijgen:

Navigatiegegevens

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te exploiteren, verwerven tijdens hun normale werking een aantal persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze categorie gegevens omvat: IP-adressen, het gebruikte type browser, het besturingssysteem, de domeinnaam en adressen van websites van waaruit toegang werd verkregen, informatie over de pagina's die gebruikers binnen de site hebben bezocht, toegangstijd, tijd besteed aan een enkele pagina, interne padanalyse en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.

Extra gegevenscategorieën

Dit zijn alle persoonlijke gegevens die de bezoeker via de site verstrekt, bijvoorbeeld:

 • Door een formulier in te vullen om een ​​aankooporder te plaatsen;
 • Door een formulier in te vullen waarmee u informatie over de aangeboden diensten kunt opvragen en/of een contactverzoek kunt indienen;
 • Door een formulier in te vullen waarmee u de retournering of omruiling van artikelen met betrekking tot een geplaatste bestelling kunt aanvragen;
 • Door te schrijven naar de op onze site aangegeven e-mailadressen om informatie aan te vragen;
 • Door toegang te krijgen tot een gereserveerd gebied en/of een dienst;
 • Door een formulier in te vullen om uw curriculum vitae in te dienen;
 • Door een formulier in te vullen om onze nieuwsbrief en marketingcommunicatie te ontvangen;
 • Om antwoorden te geven via het ondersteunings-/chatformulier;
 • Door een formulier in te vullen om u te registreren voor een van de E-taras-initiatieven (bijvoorbeeld evenementen).

Doel van de verwerking

De verstrekte gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het verstrekken van de door de gebruiker gevraagde goederen, het beheren van de door de gebruiker gesloten contracten, het uitvoeren van de bijbehorende administratieve, boekhoudkundige, fiscale en wettelijke verplichtingen, en het verwerken van de door de gebruiker doorgestuurde aanvragen. De verwerking voor deze doeleinden is noodzakelijk voor het nakomen van contractuele verplichtingen en vereist geen specifieke toestemming van de belanghebbende.
 • Detecteer de ervaring van het gebruik van onze platforms, de producten en diensten die wij aanbieden en zorg voor de juiste werking van de webpagina's en hun inhoud. De verwerking die voor deze doeleinden wordt uitgevoerd, is gebaseerd op een legitiem belang van de gegevensbeheerder.
 • Commerciële communicatie verzenden met betrekking tot promoties en/of aanbiedingen, in het belang van de Eigenaar; de verwerking die voor deze doeleinden wordt uitgevoerd, wordt uitgevoerd met de specifieke toestemming van de gebruiker.
 • Volg de deelname aan georganiseerde evenementen.

Delen en overdracht van persoonlijke gegevens

De door E-taras verzamelde gegevens worden uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden gedeeld; wij zullen uw persoonlijke gegevens niet delen of overdragen aan derden anders dan aangegeven in dit privacybeleid. In het kader van onze activiteiten en uitsluitend voor dezelfde doeleinden als vermeld in dit Privacybeleid, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan de volgende categorieën ontvangers:

 • Het personeel van het bedrijf;
 • serviceproviders (bijvoorbeeld IT-systeemproviders, cloudserviceproviders, databaseproviders en consultants);
 • Openbare administraties voor juridische doeleinden;
 • elke publieke en/of private entiteit aan wie het nodig is om uw persoonlijke gegevens door te geven in verband met de hierboven aangegeven doeleinden.

De bijgewerkte lijst met gegevensverwerkers is beschikbaar op de statutaire zetel van de gegevensbeheerder en wordt op schriftelijk verzoek verstrekt.

Dit privacybeleid is ook van toepassing in het geval van overdracht van gegevens naar derde landen waar het niveau van gegevensbescherming verschilt van dat van de Europese Unie: elke overdracht van persoonlijke gegevens aan derden zal alleen worden uitgevoerd nadat u hiervan op de hoogte bent gesteld en, indien vereist, na ontvangst van uw toestemming. Elke overdracht van gegevens naar andere landen dan die waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft genomen, vindt plaats op basis van overeenkomsten die gebruik maken van standaardcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie of andere adequate garanties in overeenstemming met de huidige wetgeving.

Bescherming van persoonlijke gegevens

E-taras di Pizzolitto L. heeft adequate technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een ​​passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te bieden. Bij deze maatregelen wordt rekening gehouden met:

 • state-of-the-art technologie;
 • de kosten van de implementatie ervan;
 • de aard van de gegevens;
 • het risico van de behandeling.

Het doel is om ze te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging of wijziging, accidenteel verlies, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en tegen andere vormen van onwettige verwerking.

Bovendien zal E-taras bij het beheren van uw persoonlijke gegevens:

 • verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens die adequaat, relevant en niet excessief zijn, zoals vereist om de bovengenoemde doeleinden te verwezenlijken en zorgt ervoor dat dergelijke persoonlijke gegevens actueel en accuraat blijven.

Bewaartijden van gegevens

Onverminderd uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en/of om de verwijdering ervan te verzoeken, bewaart E-taras di Pizzolitto L. uw persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en ontvangen, of om te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten.

Wanneer deze periode verstrijkt, worden uw persoonlijke gegevens verwijderd uit de actieve systemen van E-taras di Pizzolitto L.

Uw wettelijke rechten

De rechten verbonden aan de persoonsgegevens die E-taras di Pizzolitto L. verwerkt zijn:

 • RECHT OP CORRECTIE. U kunt de rectificatie verkrijgen van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben of door u aan ons zijn meegedeeld. E-taras di Pizzolitto L. levert redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens in haar bezit accuraat, volledig, bijgewerkt en relevant zijn, op basis van de meest recente beschikbare informatie;
 • RECHT OP BEPERKING. U kunt een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verkrijgen als: - U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens gedurende de periode waarin E-taras di Pizzolitto L. de juistheid ervan moet verifiëren; - de verwerking is onrechtmatig en u verzoekt om beperking van de verwerking of verwijdering van uw persoonsgegevens; - Het is niet langer nodig dat E-taras di Pizzolitto L. uw persoonsgegevens bewaart, maar - - - U heeft deze nodig om uw rechten voor de rechter vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen - U maakt bezwaar tegen de verwerking terwijl E-taras di Pizzolitto L. verifieert of haar legitieme redenen prevaleren boven die van u.
 • RECHT OP TOEGANG. U kunt E-taras di Pizzolitto L. om informatie vragen over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen, inclusief informatie over welke categorieën persoonlijke gegevens E-taras di Pizzolitto L. bezit of beheert, voor welk doel ze worden gebruikt en waar ze zijn verzameld (indien niet rechtstreeks door u), en aan wie ze mogelijk zijn gecommuniceerd;
 • RECHT OP DRAAGBAARHEID. Naar aanleiding van uw verzoek zal E-taras di Pizzolitto L. uw persoonsgegevens overdragen aan een andere Gegevensbeheerder, indien technisch mogelijk, op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract;
 • RECHT OP ANNULERING. U kunt van E-taras di Pizzolitto L. de annulering van uw persoonlijke gegevens verkrijgen als: - de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; - U heeft het recht om bezwaar te maken tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens en dit recht van bezwaar uit te oefenen; - De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Tenzij de verwerking noodzakelijk is op grond van wettelijke verplichtingen, de wet of om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • RECHT OP VERZET. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op voorwaarde dat de verwerking niet gebaseerd is op uw toestemming maar op de legitieme belangen van NENCINI SPORT S.p.A. of derden. In dergelijke gevallen zal E-taras di Pizzolitto L. uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren, tenzij het mogelijk is om dwingende en legitieme redenen aan te tonen, een prevalerend belang bij de verwerking of beoordeling, of de uitoefening of verdediging van een recht op een rechterlijke zetel. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking, geef dan aan of u uw persoonsgegevens wilt verwijderen of de verwerking ervan wilt beperken;
 • RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN. In het geval van een vermeende schending van de geldende wet op het gebied van de privacy, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteiten van uw land of de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Alle toekomstige wijzigingen of aanvullingen op de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid zullen worden medegedeeld via de gebruikelijke communicatiekanalen van E-taras di Pizzolitto L. (bijvoorbeeld via e-mail of via de site).

Gegevensbeheerder en functionaris voor gegevensbescherming

Om de in de artikelen genoemde rechten uit te oefenen. 15 ff. van de AVG kunt u contact opnemen met de gegevensbeheerder E-taras di Pizzolitto Luciano met maatschappelijke zetel in Pulsano (TA), via Cavour, nr. 55, door een e-mail te sturen naar privacy@etarastore.it. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres dpo@etarastore.it.

Ontdek ons ​​internationale netwerk

We verzenden naar 28 landen, meer dan 200.000 producten. Blijf op de hoogte, schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Array